Utrymme för automatisering

Projekt: Varner

Uppdragstyp: Hus

Kund: Varner

År: 2021

För tredje gången behöver det norska modeföretaget Varner bygga ut sin distributionscentral i Trestad Center utanför Vänersborg, och för tredje gången är Inhouse Tech med och realiserar det. Det 50 000 kvadratmeter stora komplexet ska nu växa med ytterligare 19 000, varav 16 000 kommer att ge plats åt företagets nya AutoStore – en automatiserad plockrobot. Här ska också nya kontor och personalytor om 3000 kvm skapas. Det är stora volymer, många leverantörer och tidsramarna är relativt små.

Projektet i korthet

01.

Stora ytor

Modeföretaget Varner behöver bygga ut sin distributionscentral med 19 000 kvm2 för att möta en växande e-handel.

02.

Många aktörer

Projektets storlek kräver en mängd leverantörer, konstruktörer och projektörer. Att hitta former för gränsöverskridande samarbeten är en nyckelfråga.

03.

Miljöcertifierat

Projektet ska BREEAM-certifieras vilket ställer högre krav på administration och noggrannhet redan från planeringsstadiet.

Utmaningarna

Vi hjälper byggherren Varner att planera och driva projektet tillsammans med totalentreprenören Peab. Vår relativt nystartade huskonstruktörsgrupp var med redan i programhandlingsskedet, när projektet definieras utifrån byggherrens behov och specifikationer.

Vi kom in tidigt i projektet och projekterar flera delar av konstruktionen ända till skruv- och mutternivå. Det är så vi vill jobba, med att kunna påverka projektet ända från idé till färdiga handlingar
Johan Ström, affärsområdesansvarig, Inhouse Tech

Som huvudkonstruktör i projektet samordnar vi de olika aktörerna. Vi ansvarar för en stor del av helheten, men med en stor mängd leverantörer följer också många olika komponenter som ska passas ihop. När input kommer från många håll samtidigt är lyhördhet och flexibilitet avgörande för att projektet ska må bra. Just distributionscentrets fysiska storlek kräver mycket dialog, samsyn och samarbete.

Oväntade inslag är att räkna med i stora projekt – i det här fallet gällde det markanalysen inför grundläggningen. Markförhållandena varierade stort även på väldigt små avstånd, och det är en erfarenhet vi tar med oss.

Stora volymer, korta tidsramar och krävande administration gör att vi från Inhouse Tech har mobiliserat mycket interna resurser. Enheter från våra olika avdelningar skapar tillsammans en projekteringsgrupp där vi genom aktivt samarbete hjälps åt att lösa kundens tidsplan. Kunden och totalentreprenören PEAB är mycket aktiva i det löpande arbetet. Tillsammans har vi hittat ett effektivt samarbete med ett lösningsorienterat fokus, vilket aldrig är en självklarhet.

Vår roll som huvudkonstruktör, där vi ser till att alla komponenter synkas, är en kompetens vi har som är viktig. Där är min uppfattning att vi tillfört mycket till projektet
Johan Ström

Distributionscentralen ska miljöcertifieras enligt BREEAM. Det ställer extra krav på administration och dokumentation, men handlar i första hand om att planera så att material och resurser används på ett genomtänkt sätt.

Det här tycker jag att vi som konstruktörer ska ha med oss naturligt – att vi aldrig överutnyttjar konstruktioner och slösar med material. Det är i grunden en fråga om att rita rätt från början
Johan Ström

 En särskilt effektiv och genomtänkt konstruktion i det här projektet är hur vi dimensionerade stålkonstruktionerna, som tillsammans med övriga tekniska lösningar gör att inget extra brandskydd behövs. Det blir annars ofta en väldigt kostnadsdrivande post, så effektiviteten här blev en oväntad bonus för vår beställare.

Lärdomar från projektet

Vi kan aldrig veta var det är berg och var det är lera, men i det här fallet blev vi ändå överraskade. Att bebygga så här pass stora ytor kräver omfattande grundundersökningar för att klargöra förutsättningarna. Hur tätt vi borde ha satt provtagningspunkterna är en insikt vi plockar med oss från det här projektet.

Johan Ström
Affärsområdesansvarig huskonstruktion.