Miljö

Ta tempen på miljön

HSB / Sweco Architects

Inhouse Tech utför miljötekniska markundersökningar av områden som behöver utredas med avseende på förekomst av föroreningar eller andra miljöstörande ämnen. Anledning till undersökningen kan vara en exploatering som kan innebära förändrad markanvändning med ny detaljplan som följd. Detta kan ställa nya krav vad gäller föroreningsförekomst och åtgärder som kan följa av detta.

Undersökningar kan även behöva göras vid akuta utsläpp/läckage för att bestämma utbredningen och för att utgöra beslutsunderlag för möjliga åtgärder. Inför överlåtelser av fastigheter bör undersökningar utföras för att kunna bedöma en eventuell miljöskuld.

Vi utför även miljöinventering av byggnader inför rivning eller ombyggnad samt radonmätning i mark.