Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Regeringen har fattat beslut om att fördjupa farleden till Göteborgs hamn.

Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför allt containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år. Göteborgs hamn är den enda svenska hamn som kan ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma in med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten.

Anders Sundberg från Inhouse Tech deltar i projektets styrgrupp.

Fakta
Farledsfördjupning i Göteborgs hamn:

  • Åtgärden innebär en ökning av det maximala djupgåendet i farleden och vändytan till containerterminalen från dagens 13,5 till ca 16 meter.
  • Åtgärden innebär att containerfartyg som anlöper Göteborg kan lasta fler containrar.
  • För de största fartygen innebär det en kapacitetsökning på cirka 50 procent.
  • Totalkostnaden för projektet beräknas till ca 4 miljarder varav 2 miljarder utgörs av åtgärder i vatten och 2 miljarder av kajförstärkningar.
  • Den samhällsekonomiska nyttan mätt i nettonuvärdeskvot är beräknad till 3,04, vilket innebär att för varje investerad krona får samhället fyra kronor tillbaka.

Nedan visas vilka områden i Göteborgs hamninlopp som är berörda av projektet.